Zakończenie realizacji projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” (numer projektu 2016-1-PL01-KA202-026279) finansowanego ze środków pomocowych Programu Erasmus+.

16 listopada 2019

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki w okresie od 01.09.2016 rok do 31.08.2019 rok uczestniczyło w realizacji projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” (numer projektu 2016-1-PL01-KA202-026279) finansowanego ze środków pomocowych Programu Erasmus+.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodziły następujące instytucje:

 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (obecnie: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji), Radom, Polska – koordynator projektu,
 • EDICT Ltd., Nikozja, Cypr,
 • Universitatea Dunarea De Jos Din Galati, Rumunia
 • Fundación Equipo Humano, Walencja, Hiszpania,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Radomski, Radom, Polska,
 • Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Warszawa, Polska.

Celem głównym projektu było podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia i szkolenia przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych (PV) poprzez wyrównanie i podniesienie jakości przygotowania zawodowego trenerów PV prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w instrumentach UE, w szczególności: Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Krajowych Ram Kwalifikacji, Europejskiego Systemu Transferu Punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym i wymagań obowiązujących w krajach partnerskich.

Cele szczegółowe projektu uwzględniały podwyższenie jakości szkoleń zawodowych instalatorów systemów fotowoltaicznych poprzez:

 • uznawanie efektów uczenia się (pozaformalnego i nieformalnego) edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaicznych;
 • budowę kursu blended learning, jako nowej technologii do osiągnięcia szerszego zasięgu i lepszych efektów nauczania;
 • opracowanie programu szkolenia modułowego łączącego teorie z praktyką i pakietów edukacyjnych na bazie analizy procesu pracy (wykonywanych zadań zawodowych, wymaganych do ich wykonania umiejętności, wiedzy i kompetencji) trenera-szkoleniowca w obszarze fotowoltaiki opisanych poprzez standard kompetencji zawodowych;
 • rozwój kompetencji zawodowych edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaiki o kompetencje trenerskie oraz zawodowe związane z fotowoltaiką uzupełnione o posługiwanie się językiem obcym zawodowym;
 • podniesienie kompetencji edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaiki skutkuje podwyższeniem poziomu ich konkurencyjności na rynku pracy oraz zwiększeniem szans na zatrudnienie (w przypadku bezrobotnych lub poszukujących pracy) lub utrzymanie zatrudnienia.

 

W ramach projektu EU-PV-Trainer przewidziano realizację poniższych 8 zadań (rezultatów intelektualnych):

 1. Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy wymagań kompetencyjnych dla trenera prowadzącego szkolenie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie fotowoltaiki (trener PV) oraz wypracowanie wspólnej metodologii opracowania opisu/standardu kompetencji zawodowych dla trenera PV.
 2. Opracowanie opisu/standard kompetencji zawodowych trenera PV.
 3. Stworzenie modułowego programu kształcenia dla trenera PV z odniesieniem się do wymagań ECVET.
 4. Opracowanie zestawu pakietów edukacyjnych wspomagających na szkoleniach stacjonarnych doskonalenie kompetencji trenerów PV.
 5. Opracowanie obudowy elearningowych dla treści kształcenia, które trenerzy PV mogliby samodzielnie uzupełnić.
 6. Stworzenie zestawu testów do diagnozowania luk kompetencyjnych trenerów PV umożliwiających z jednej strony uwzględnienie posiadanej wiedzy, umiejętności przez potencjalnego uczestnika szkolenia a z drugiej strony – indywidualizację jego procesu uczenia się.
 7. Wypracowanie modelu certyfikacji środowiskowej trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024:2012 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób.
 8. Opracowanie publikacji ukazującej dobre praktyki i rezultaty projektu.

 

Biorąc pod uwagę międzynarodową specyfikę partnerstwa, w ramach projektu przyjęto zasadę, że realizacja każdego z zadań poprzedzona była wypracowaniem wspólnych założeń metodologicznych z uwzględnieniem z jednej strony wytycznych UE (EQF, ECVET, EQAVET), a z drugiej specyfiki każdego z krajów partnerskich (w tym m.in. Krajowych Ram Kwalifikacji).

Każdy z partnerów biorących udział w projekcie, uczestniczył w realizacji wszystkich powyżej wyszczególnionych zadań.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki koordynowało pracę związane z realizacją zadania „Wypracowanie modelu certyfikacji środowiskowej trenera PV z uwzględnieniem wymagań normy EN ISO 17024:2012”, w ramach którego opracowano:

 • Metodologię przeprowadzenia badań.
 • Raport z badań systemów certyfikacji i walidacji kompetencji trenerów fotowoltaicznych w krajach partnerskich.
 • Model certyfikacji kompetencji trenera fotowoltaicznego
 • Rekomendacje dla krajowych organizacji / instytucji odpowiedzialnych za obszar fotowoltaiki w krajach partnerskich UE.

Efekty prac przedstawiono w formie raportu “Development of community certification model for the photovoltaic trainer with regard to the requirements of EN ISO 17024”.

 

Grupą celową, która może wykorzystywać wypracowane w projekcie rezultaty są osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie fotowoltaiki lub zainteresowane ich prowadzeniem, spełniające wymagania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach partnerskich. Mogą to być osoby pracujące lub zagrożone utratą pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, osoby prowadzące zajęcia na kursach zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, nauczyciele akademiccy), a także osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy świadczący usługi z zakresu fotowoltaiki. Z wypracowanych rezultatów mogą skorzystać także przedstawiciele instytucji szkoleniowych, pracodawcy, europejskie i krajowe zrzeszenia pracodawców, stowarzyszania, fundacje, instytucje walidujące i potwierdzające kwalifikacje.

Wypracowane w ramach projektu pt. „Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)” (numer projektu 2016-1-PL01-KA202-026279) są do pobrania na stronie projektu http://pvtrainer.projectsgallery.eu/pl/rezultaty-intelektualne/

Print Friendly

Komentarze zamknięte.